• General Chair:
  Liang-Gee Chen
  IEEE Fellow/ Vice-President of NTU
 • Honorary General Chair:
  Yi-Bing Lin
  Deputy Minister, MOST/ IEEE & ACM Fellow / Chair Professor, CSIE, NCTU
 • Conference Vice Chair:
  Li-Chun Wang
  IEEE Fellow/ Professor and Chairman, ECE, NCTU
 • TPC Co-chairs:
  Wireless Symposium:
  Hsuan-Jung Su, NTU
  Meilong Jiang, InterDigital
  Yejun He, Shenzhen University
  Optical Symposium:
  Kai-Ming Feng, NTHU
  Yih-Peng Chiou
  Xin (Jessica) Jiang, CUNY
  Networks Symposium:
  Phone Lin, NTU
  Hung-Yu Wei, NTU
  Hong Zhao, FDU
  Big Data Symposium:
  Pu-Jen Cheng, NTU
  Hong Man, Stevens Inst. Tech.
 • Executive Secretary:
  Chia-Han Lee
  Associate Research Fellow, CITI, Academia Sinica
 • Finance Chair:
  Feng-Tsun Chien
  Associate Professor, EE, NCTU
 • Local Arrangement:
  Shin-Ming Cheng
  Assistant Professor, CSIE, NTUST
 • Publication Chair:
  Wei-Ho Chung
  Associate Research Fellow, CITI, Academia Sinica
 • Special Session Chairs:
  Chih-Yu Wang
  Assistant Research Fellow, Academia Sinica
  Cheng-Te Li
  Assistant Research Fellow, Academia Sinica
 • Conference Organizer:
  Elite Professional Conference Organizer
 • Advisory Committee:
  Xiang Liu, Alcatel-Lucent, USA
  Russell Sun, Alcatel-Lucent, USA
  Chonggang Wang, InterDigital, USA
  Li-Chun Wang, National Chiao Tung University, Taiwan
  Lianshan Yan, Southwest Jiao-Tong University, China
  Yudong Yao, Stevens Inst. Tech., USA
  Sigen Ye, Alcatel-Lucent, USA
  Qinqing Zhang, John Hopkins Univ., USA
  Weiyi Zhang, AT&T Labs, USA
  Hong Zhao, Fairleigh Dickinson University, USA
  Mengchu Zhou, New Jersey Inst. Tech., USA